O.T., 

1986

079-SB

Spital-Skizzenblock, Filzstift, Kugelschreiber auf Papier, 34 Seiten

17

 x 24 

cm

Beschreibung

Spiral-Skizzenblock mit Skizzen zum Thema: Passanten.