O.T., 

1995

011-G

Hardcover Kalender 1995, Gouache, Transferfolie auf Papier, 386 Seiten

15

 x 22 

cm

Beschreibung

Kalenderbuch 1995 (VVR-Verkehrsverlag Remagen), Gouachen, Kopien, Fotos, Transferfolie, Zeitungsausschnitte